İçine Bak

İslâm Mezhepleri Tarihi

 28,00

Stok Kodu: 9786053511229

İslâm Dininin birer düşünce okulu sayılan itikadî ve siyasî fırkaları konu edinen İslâm Mezhepleri Tarihi disiplini, İslâmda mezheplerin birer din değil, dinin birer yorumu olan beşerî sistemler olduğunu, bu yüzden dinle asla özdeşleştirilemeyeceğini ispat etmek suretiyle mezheplerin birbirlerine düşman birer oluşum ya da düşünce özgürlüğü önünde birer engel değil, İslâmın belirlediği sınırlar içinde kaldıkları müddetçe, birer zenginlik olduklarını ortaya koyarak önemli ve lüzumlu bir işlev görmektedir. Müslümanlar arasında farklı fikir, düşünce, anlayış ve dinî algılama biçiminden kaynaklanan beşerî nitelikli oluşumlar olarak mezhepler, İslâm dininin mensupları için birer alt kimlik ifadeleri olup, doğrudan İslâmın kendisi değildir. Mezhepler, dinin kişiden kişiye değişen farklı yorum biçimleridir ve asla dinin yerine ikame edilemezler. Bu eserde Hâricîler, Mutezile, Şîa, Mürcie, Kaderiyye, Cebriyye ve Ehl-i Sünnet Ekollerinden Selefiyye, Eşariyye ve Mâturidiyye gibi İslâm düşüncesinin teşekkül sürecinde ortaya çıkan itikadî ve siyasî mezheplerin oluşum süreçleri, öncüleri ve görüşlerine yer verildiği gibi, aşırı yoruma dayalı olarak ortaya çıkan Vehhâbîlik ve İslâm orijinli olmakla beraber sonradan Yahudîlik, Hristiyanlık, Zerdüştlük, Mecusîlik, Hinduizm ve Maniheizm gibi çeşitli din, kültür ve doktrinlerden farklı düşünceleri bünyesinde bağdaştıran Nusayrîlik, Dürzîlik, Bâbîlik-Bahâîlik, Kâdiyânîlik-Ahmediyye ve Yezîdîlik gibi senkretik mezheplerin fikir ve görüşlerine de yer verilmiştir.

ISBN:

Sayfa Sayısı:

Yayınevi:

Yazar

Mehmet Kubat

Yayıncı

Kitap Dünyası